ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Beh

Beh je druh pohybu, pri ktorom sa človek alebo živočích pohybuje pomocou končatín takým spôsobom (prevažne väčšou rýchlosťou ako pri iných spôsoboch pohybu), že v určitých fázach pohybu sa žiadna z končatín nedotýka povrchu, po ktorom sa pohyb vykonáva (na rozdiel napr. od chôdze alebo plazenia).

Pohyb nôh

Beh je vykonávaný ako následnosť dlhých krokov, kedy jedna noha pravidelne strieda druhú. Pohyb každej nohy môže byť zhruba rozdelený do troch fáz: dopad, odraz, fáza mimo zem je (alebo tiež zotavenie). Dopad a odraz nastávajú v čase, keď je chodidlo v kontakte so zemou. Zotavenie je fáza, kedy sa noha nedotýka zeme. Počas doby, kedy je jedna noha vo fáze dopadu a odrazu, je druhá noha vo vzduchu, kedy nastáva fáza zotavenia. Nasleduje stav, kedy sú obe nohy vo vzduchu, obe vo fáze zotavovania a dopad teda aj odraz druhej nohy.

Beh verzus chôdza

Beh môžeme nazvať aj sériou skokov z jednej nohy na druhú. Každý skok počas odrazu vynáša ťažisko tela vyššie a opäť dole počas dopadu a ohybom kolena absorbuje náraz. Pri každom skoku sú ale obe nohy mimo zeme, a to je to, čím sa beh odlišuje od chôdze a teda, pri chôdzi nikdy nedôjde k stavu, kedy sú obe nohy mimo zeme. Toto sústavné stúpanie a klesanie váhy tela potrebuje ohromné množstvo energie na prekonanie gravitačnej sily a absorbovanie nárazu pri dopade. Beh síce vyžaduje viac energie na prekonanie tej istej vzdialenosti, no určitým spôsobom je menej efektívny, čo sa týka spálených kalórii, i keď je rýchlejší

Beh ako šport

Tak ako je beh samostatným športom je aj súčasťou iných športov, kde je vyžadovaný. Jednotlivé jeho preteky behu ako samostatného športu sa delia podľa vzdialenosti, ktoré sa na ňom prekonávajú. Princíp je jednoduchý, vyhráva ten, kto je schopný prekonať určitú vzdialenosť v čo najkratšom čase. V súčasnosti je súťažný beh súčasťou rôznych iných atletických disciplín. Preteky sú dnes zoskupované do niekoľkých tried. Každá z nich vyžaduje odlišnú vyspelosť pretekára, teda odlišnú intenzitu prípravy, tréningových metód ale aj typov pretekárov.